การตลาด (Marketing) จำนวน 5 อัตรา

adminMay 25, 2018

– เพศชาย/ หญิงอายุ22-35 ปี – เงินเดือนตามตกลง – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ โท สาขาการตลาด ,วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีบุคลกิดีมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี – มีรถยนต์เป็นของตนเอง – มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือมีความรู้ทางด้านวิศวะจะพิจารณาเป็นพเิศษ